Osnove stvarnega prava

Spoznali boste katere stvarnopravne pravice pozna slovensko pravo, kako te pravice nastajajo in prenehajo ter kakšna je njihova vsebina. Poleg tega boste dobili jasno sliko strukture predpisov na področju stvarnega prava ter razmerja med stvarnim pravom in drugimi pravnimi področji (zlasti obligacijskim, dednim in družinskim pravom).

 • Ogledov: 211

Paket vključuje:

 • Znanje
 • Ponavljanje
 • Test
 • Certifikat

Deli:

 • Pojem stvarne pravice in stvarnega prava, drugi temeljni pravni pojmi ter relevantna pravna načela.
 • Posest, vrste posesti ter pravni učinki in varstvo posesti.
 • Pravna ureditev lastninske pravice (vrste, pridobitev in prenehanje, pravni učinki, varstvo lastninske pravice itd.).
 • Pravna ureditev zastavne pravice (vrste, pridobitev in prenehanje zastavne pravice, pravni učinki in varstvo zastavne pravice, uporaba zastavljene stvari itd.).
 • Pravna ureditev služnosti (vrste, pridobitev in prenehanje, pravni učinki, sodno varstvo itd.).
 • Druge stvarne pravice in instituti stvarnega prava (stvarno breme, stavbna pravica, zemljiški dolg itd.).
 • Nepremičninsko pravo (sosedsko pravo, zemljiškoknjižno pravo ipd.).

Več informacij

Pravna ureditev stvarnih pravic in njihovega varstva predstavlja eno temeljnih področij urejanja civilnega prava. Osrednji predpis, ki določa pravna pravila glede pridobivanja, vsebine in prenehanja stvarnih pravic je v slovenskem pravnem redu Stvarnopravni zakonik (SPZ). To pravno področje pa urejajo tudi drugi predpisi, kot so Zakon o zemljiški knjigi, Stanovanjski zakon, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o graditvi objektov ter številni drugi.


Znotraj tega tečaja bodo predstavljeni temeljni pojmi in koncepti stvarnega prava, kakor tudi posamezne stvarne pravice, kot so lastninska pravica (znotraj nje tudi solastnina, etažna lastnina, skupna lastnina (zakoncev) ipd.), zastavna pravica (npr. hipoteka, ročna zastava itd.), služnost itd. 


Predavanja bodo poleg tega vključevala splošen pregled ureditve sosedskega prava, zemljiškoknjižnega prava ter drugih zanimivih specifik pravic na nepremičninah in (sodnega) varstva teh pravic.
 

Na tečaju predstavljena snov bo poslušateljem omogočila  boljše razumevanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz relevantne stvarnopravne zakonodaje. Pridobljena znanja lahko prispevajo k učinkovitejšem izvrševanju pravic na lastnih in tujih nepremičninah in premičninah, izogibanju zlorabam pravic in preprečitvi nepotrebnih sporov. 


Glede na dejstvo, da se s stvarnimi pravicami tekom svojega življenja srečuje praktično vsak posameznik, bodo lahko pridobljena znanja olajšala ali preprečila potencialne težave, ki v praksi v zvezi s temi pravnicami redno nastajajo.


Predavanja bodo udeležencem omogočila najmanj to, da bodo kasneje lažje sami poiskali odgovore glede posameznih bolj specifičnih vprašanj.