Politika zasebnosti

Splošno

V tej politiki zasebnosti upravljavec vaših osebnih podatkov (v nadaljevanju: MojeZnanje ali upravljavec ali Housing), naročnikom, uporabnikom storitev, kupcem in drugim fizičnim osebam, s katerimi vstopa oziroma je v pogodbenem razmerju (v nadaljevanju za vse: uporabniki), zagotavlja informacije o obdelavi njihovih osebnih podatkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zlasti, a ne izključno, Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju Splošna uredba) in vsakokrat veljavnega zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Določene informacije in podrobnosti povezane z obdelavo osebnih podatkov v sklopu posameznega pogodbenega razmerja, ki se nanašajo na to posamezno pogodbeno razmerje, so lahko navedene tudi v pogodbi, splošnih pogojih uporabe (v nadaljevanju: splošni pogoji), posebnih pogojih (v nadaljevanju: PP) in v prodajni ponudbi za posamezno pogodbeno razmerje oziroma za posamezno storitev.

Ta politika zasebnosti se smiselno uporablja tudi za obdelavo osebnih podatkov uporabnikov (fizičnih oseb), ki nastopajo v imenu in za račun pravnih oseb, oziroma poslovnih subjektov

(npr. kontaktne osebe poslovnih subjektov)Informacije o upravljalcu

Upravljavec osebnih podatkov je Housing Co. d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, www.mojeznanje.si, www.housing.si, podpora@mojeznanje.si, trzenje@housing.si

Pri obdelavi osebnih podatkov posameznika (ime, priimk, e-naslov, podatki o uspehu pri reševanju testa), Housing sodeluje s Styria digital marketplaces, d.o.o., Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana, ki v tem obsegu pomeni skupnega upravljavca vaših osebnih podatkov. Za več informacij o obdelavi osebnih podatkov in za uresničevanje pravic v zvezi z opisano obdelavo se lahko obrnete na vsakega od upravljavcev posebej:

-za Housing: podpora@mojeznanje.si ali dpo@mojeznanje.si

-za Styria digital market places: dpo_styria-slo@styria.com

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov Housing Co. d.o.o. je dosegljiva pisno na naslovu: Housing Co. d.o.o., Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, oziroma prek elektronske pošte: dpo@mojeznanje.si.

Splošno

Upravljavec o posameznikih zbira podatke, ki so potrebni za sklenitev pogodbe, izpolnjevanje zakonskih obveznosti, zagotavljanje in izvajanje storitev oziroma za dosego drugih zakonitih namenov in mu jih posredujejo posamezniki ali jih Upravljavec pridobi iz drugih virov (zgolj za pravne osebe) ali nastanejo pri zagotavljanju in uporabi storitev.

Upravljavec lahko pri svojem poslovanju z naročniki, uporabniki in drugimi strankami obdeluje tudi druge osebne podatke, ki mu jih v okviru poslovanja le-ti posredujejo.

Housing pridobiva osebne podatke o naročnikih/uporabnikih, ki so fizične osebe, neposredno od posameznikov, podatke o naročnikih/uporabnikih, ki so pravne osebe pa tudi iz drugih virov v skladu s pogoji, kot jih določajo veljavni predpisi, morebitna pogodba, ta Politika zasebnosti in morebitni splošni pogoji oziroma PP

Podatki, ki se nanašajo na stranke Housing, so poslovna skrivnost Housinga.

Zaradi točnosti in ažurnosti obdelovanih osebnih podatkov lahko Housing  preveri resničnost osebnih podatkov z vpogledom v osebni dokument ali drugo ustrezno javno listino naročnika/uporabnika, na katerega se nanašajo.

Housing sme z namenom preverjanja verodostojnosti podatkov, ki jih Housingu posreduje naročnik oziroma uporabnik (npr. navedenih v pogodbi o sklenitvi NR, posredovanih v sklopu naročila oziroma uporabe storitev ali blaga, …) , od kateregakoli organa, institucije, delodajalca, banke ali drugega upravljavca osebnih podatkov pridobiti oziroma preverjati resničnost le-teh.

Članstvo in nakup posameznega paketa

MojeZnanje.si zagotavlja svojim uporabnikom storitve naročnine na spletno izobraževanje v obliki izvajanja tečajev v živo preko spletne platforme in v obliki video posnetkov. V ta namen zainteresiranim posameznikom ponuja različne tečaje preko spletne platforme mojeznanje.si.

Zainteresirani posamezniki lahko dostop do teh tečajev pridobijo (se nanje naročijo) skladno s splošnimi pogoji upravljavca v obliki različnih paketov. S tem, ko se posameznik registrira v platformo z uporabniškim imenom, geslom in elektronskim naslovom, postane Član MojeZnanje.si in za obdobje 30 dni dobi brezplačen dostop do tečajev upravljavca, ki so dostopni na portalu mojeznanje.si.

Član, ki je plačal kateregakoli izmed naročniških paketov (vključno preko povezave »Prevzemi brezplačno 15-dnevno obdobje«), objavljenih na portalu mojeznanje.si, postane Kupec Upravljavčevih storitev.

Housing podatke uporablja za sklepanje pogodb in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti iz pogodbenih razmerij s Člani oz. Kupci. Namen obdelave osebnih podatkov je razviden tudi iz pogodbe in drugih dokumentov, ki urejajo posamezno pogodbeno razmerje. Housing bo pri obdelavi osebnih podatkov za potrebe izvajanja pogodbe obdeloval le tiste osebne podatke, ki so potrebni za sklenitev in izvajanje pogodbe ter izpolnitev pogodbenih obveznosti, to so:

za člane: elektronski naslov, telefonska številka, geslo in vzdevek za registracijo in članstvo, ime, priimek, naslov, poštna številka, kraj, država (za namen sklenitve naročniške pogodbe)

za kupce pa poleg osebnih podatkov, navedenih v prejšnji alineji, še način plačila s plačilno kartico ali Paypal (s plačilnimi podatki) ali predračunom, IP številka naprave s katere dostopa in drugi (neopredeljeni) podatki v okviru dnevniških datotek o obisku spletnih strani, paket oz. tečaj, ki ga izbere oz. obišče ter posentki tečajev, ki si jih ogleda, podatki za preverjanje znanja oz. testiranje (če se zanj odloči), elektronska sporočila ipd.), za namen izpolnjevanja medsebojnih pravic in obveznosti iz naslova naročniške pogodbe

 ki jih Upravljavec zbere preko spletnega mesta www.mojeznanje.siHousing pri zagotavljanju posameznih storitev osebne podatke obdeluje za namene, opredeljene v pogodbah in pogojih uporabe storitve. V primeru sprememb ali uvajanja novih storitev bo Housing  glede na potrebe ustrezno posodobil to politiko ali spremenil obstoječe pogodbe ali pogoje oziroma sklenil ali sprejel nove pogoje.

Obdelava na podlagi zakona in pogodbenih odnosov

S tem, ko se pri upravljavcu naročite na posamezni paket, skladno s splošnim pogoji upravljavca, postanete kupec upravljavčevih storitev (sklenete naročniško pogodbo).

V kolikor se registrirate na portalu kot Član, izrazite interes, da si želite naročiti na posamezen paket, zato bo upravljavec od vas zahteval zgoraj navedene osebne podatke. Podlaga za obdelavo osebnih podatkov v tej fazi je izvajanje ukrepov zavezanca na vašo zahtevo pred sklenitvijo pogodbe (točka b prvega odstavka 6. člena uredbe GDPR).

V kolikor pa se registrirate in se obenem tudi naročite na posamezni paket (vključno preko povezave na 15-dnevno brezplačno obdobje), pa Upravljavec zahtevane osebne podatke obdeluje za izvajanje naročniške pogodbe, katere pogodbena stranka ste. Od te pogodbe lahko skladno s splošnimi pogoji Upravljavca odstopite v 15 dneh od sklenitve.

V primeru, ko je zagotovitev osebnih podatkov pogodbena obveznost, obveznost, ki je potrebna za sklenitev in izvajanje pogodbe z Upravljavcem, ali zakonska obveznost, morate zagotoviti osebne podatke; v primeru, da osebnih podatkov ne zagotovite, z Upravljavcem ne morete skleniti pogodbe, prav tako vam Upravljavec ne more izvesti storitev oziroma dobaviti produktov po pogodbi, saj nima potrebnih podatkov za izvedbo pogodbe.

Soglasja

V primeru pridobitve soglasja uporabnika bo Housing obdeloval osebne podatke (Ime in priimek, email, naslov, datum rojstva, izdelani certifikati) le za namene, za katere je soglasje podano. V primerih, ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadarkoli prekliče.

Pri obdelavi osebnih podatkov na podlagi soglasja Housing skrbno presodi, katere podatke potrebuje za posamezni namen, in zbira ter nadalje obdeluje le tiste, ki so potrebni za dosego namena. Pri obdelavi osebnih podatkov Housing le-te skrbno varuje in zagotavlja ustrezne aktivnosti varovanja podatkov.

Osebno prilagojene ponudbe vsebujejo tako splošne ponudbe Housinga, ki jih Housing uporabnikom posreduje, ko presodi, da bi lahko bile zanimive za posameznega uporabnika, pa tudi ponudbe, oblikovane posebej za posameznega uporabnika. Podatke bo Housing obdeloval tako za avtomatizirano določanje o tem, ali je za uporabnika posamezna ponudba zanimiva kot tudi za oblikovanje profilov (npr. glede na demografske, sociografske in vedenjske podatke ter druge kriterije in obravnave, kot so spol, starost, kraj bivanja, pogostost uporabe storitev, način in čas uporabe storitev, spletnih mest in aplikacij, pretekle nakupne navade, lokacija ali spletna identifikacija), na podlagi katerih bo uporabniku posredoval ponudbe.

Na podlagi soglasja lahko Housing informacije in ponudbe uporabniku posreduje prek vseh v soglasju navedenih komunikacijskih kanalov, za katere ima podatke v sklopu pogodbenega razmerja, kjer je soglasje podano. Pri obdelavi podatkov za razvoj storitev ter neposredno trženje blaga in storitev poslovnih uporabnikov in partnerjev Housing osebne podatke uporabnikov obdeluje le Housing in s strani Housing pooblaščene osebe. V kolikor je stranka podala soglasje za obdelavo podatkov za posamezen namen in ga ni preklicala, lahko Housing v obsegu, skladnem s prepisi, obdeluje osebne podatke za ta namen še dve leti po preteku pogodbenega razmerja, za katerega je bilo soglasje podano. Housing lahko pridobiva podatke in soglasja tudi od posameznikov, ki niso Člani temveč so uporabniki storitev MojeZnanje, ter jih obdeluje v skladu s temi soglasji. V kolikor Kupec omogoči uporabo storitev drugi osebi, jo je s tem pooblastil za podajo soglasij v sklopu storitve katere uporabo ji je omogočil.

Preklic soglasij

Preklic soglasij lahko uporabniki podajo pisno na naslov: Housing Co. d.o.o. Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana ter z oddajo pisne vloge po elektronski pošti na naslov podpora@mojeznanje.si.

V primeru preklica soglasja Housing preneha z obdelavo podatkov, zbranih na podlagi soglasja, oziroma jih več ne obdeluje za namene, za katere je bila podlaga soglasje.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa

Upravljavec lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katere si Upravljavec prizadeva, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa Upravljavec vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke za odkrivanje in preprečevanje goljufive uporabe in zlorabe naših storitev, nadalje v okviru zagotavljanja stabilnega in varnega delovanja naših storitev, pa tudi za namene izvajanja ukrepov informacijske varnosti, izpolnjevanja zahtev v zvezi s kakovostjo storitev ter odkrivanje tehničnih okvar sistemov in storitev. V skladu s Splošno uredbo lahko Upravljavec v primeru suma zlorab v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje podatke o posameznikih za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke posreduje tudi drugim ponudnikom tovrstnih storitev, poslovnim partnerjem, policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom. Za namen preprečitve prihodnjih zlorab oziroma prevar se podatki o zgodovini ugotovljenih zlorab oziroma prevar v povezavi s posameznikom, kamor sodijo podatki o obsegu in vsebini preteklega sodelovanja z Upravljavcem ter na primer IP naslov, lahko hranijo še pet let po prenehanju poslovnega razmerja.

Analize za trženje

Pravna podlaga za neposredno trženje je lahko v skladu s Splošno uredbo tudi zakoniti interes. Housing na podlagi zakonitega interesa za namene neposrednega trženja obdeluje podatke za segmentacijo in profiliranje uporabnikov. Housing pri tem obdeluje podatke o Članu (Ime in priimek, email, izdelani certifikati, opravljeni tečaji) ter uporabi storitev družbe, njenih spletnih mest in aplikacij.

Anketiranje

Povratne informacije uporabnikov so potrebne in v veliko pomoč pri zagotavljanju kakovostnih storitev v skladu s potrebami uporabnikov. Housing si želi pridobiti kar najbolj relevantne informacije uporabnikov o zadovoljstvu s storitvami in ponudbo družbe. Občasno in ob stikih z uporabniki lahko tako Housing uporabnikom pošlje vabilo k izpolnitvi anketnega vprašalnika oziroma k podaji povratnih informacij in mnenj o storitvah in ponudbi Housinga. Pri tem Housing obdeluje kontaktne podatke uporabnika (telefonska številka, elektronska pošta) in podatke o stiku. Podaja anket je prostovoljna, (ne)izpolnitev anketnega vprašalnika pa nima vpliva na pravice uporabnikov.

Obvladovanje tveganj

Pri poslovanju z uporabniki Housing ravna z vso potrebno skrbnostjo, kar vključuje tudi obvladovanje tveganj. V primeru, da poslovanje s posameznim uporabnikom predstavlja tveganje za Housing, lahko Housing sprejme ustrezne ukrepe za obvladovanje tveganja, ki lahko vključujejo med drugim tudi omejitev dostopa do storitev. Prav tako so določene ponudbe Housinga lahko na voljo le uporabnikom, ki izpolnjujejo v ponudbi določene pogoje, ki lahko vključujejo ustrezno stopnjo tveganja.

Za obvladovanje tveganj lahko Housing spremlja izvajanje pogodbenih razmerij, ki jih ima z uporabniki; v tem okviru obdeluje podatke o uporabniku in uporabi storitev Housinga ter na podlagi teh podatkov uporabnike segmentira oziroma profilira. Housing lahko pri obvladovanju tveganj obdeluje tudi podatke o uporabnikih – pravnih osebah, ki jih pridobi iz javnih evidenc in drugih virov (npr. SISBON, bonitetne agencije ipd). Zaradi obvladovanja tveganj (podlaga je zakoniti interes upravljavca) je upravljavec upravičen zbirati tudi osebne podatke uporabnikov, ki so fizične osebe – npr. posameznik, ki Housingu, v okviru ali v zvezi s koriščenjem storitev Housinga,povzroča škodo, se ga lahko izključi iz članstva in se mu prepove koriščenje storitev Housinga. Da lahko Housing ta ukrep učinkovito uveljavi, lahko obdeluje (torej hrani) podatke takega problematičnega posameznika (npr. ime priimek, naslov, emšo ali DŠ), da se mu prepreči registracija oziroma koriščenje storitev Housinga.

Analize

Housing stremi k neprestanemu prilagajanju in izboljševanju svojih storitev in ponudbe. Zato ima zakoniti interes, da spremlja izvajanje pogodbenih razmerij in analizira uporabo storitev svojih uporabnikov, in sicer za načrtovanje ter razvoj storitev in aplikacij, oceno trga ter merjenje uspešnosti prodaje, marketinških aktivnosti, aktivnosti za izboljšanje uporabniške izkušnje in kakovosti storitev. Housing pri tem obdeluje podatke o uporabniku, o uporabi storitev družbe, njenih spletnih mest in aplikacij, družbenih omrežij, uporablja pa tudi ustrezne zaščitne ukrepe, ki lahko vključujejo tudi anonimizacijo oziroma psevdoanonimizacijo.

Pridobivanje soglasij

Pri zagotavljanju blaga in storitev želi Housing uporabnikom zagotoviti relevantne informacije in osebne podatke obdelovati kar najbolj skladno z željami in pričakovanji uporabnikov. Tako ima Housing pri izvajanju pogodbenih razmerij z uporabniki zakoniti interes za njihovo nagovarjanje k podaji soglasij. Pri tem Housing obdeluje telefonsko/e številko/e, naslov/e elektronske pošte, ime, priimek in poštni naslov, vzdevek in podatke o soglasjih, ki jih uporablja za nagovarjanje uporabnikov k podaji soglasij.

Možnost ugovora

Uporabnik ima pravico do ugovora in lahko kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov za zgoraj navedene namene. Housing bo v tem primeru, kolikor je to možno, razlogi in interesi Housinga pa ne prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami uporabnika, prenehal z obdelavo podatkov v te namene. Ugovor lahko uporabnik poda na način, da na Housing posreduje zahtevo v pisni obliki, in sicer na e-naslov: podpora@mojeznanje.si ali poštni naslov: Housing Co. d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana.

Vrste podatkov

Vrste oziroma kategorije osebnih podatkov, ki jih obdeluje Housing, so odvisne od posamezne storitve ter so navedene ali opisane v pogodbi oziroma pogojih uporabe posamezne storitve. Housing lahko osebne podatke pridobi od uporabnika neposredno ali posredno preko uporabnikove uporabe posamezne storitve. Housing lahko osebne podatke pridobi tudi od tretjih oseb ter v tem primeru pridobi in obdeluje iste vrste oziroma kategorije osebnih podatkov, kot če jih pridobi neposredno od uporabnika. Housing lahko uporabnikove osebne podatke posreduje tretja oseba, ki s Housinga vstopa ali želi vstopiti v pogodbeno razmerje (npr. uporabnikov delodajalec ali druga oseba, ki je uporabnik Housinga, pogodbeni partnerji, ki posameznike navedejo kot kontaktne osebe ipd.). V tem primeru je tretja oseba dolžna zagotoviti ustrezno dovoljenje za posredovanje osebnih podatkov Housinga ter uporabnika o tem obvestiti oziroma s tem seznaniti.

Housing lahko z namenom preverjanja pravilnosti podatkov in pridobitve pravilnih podatkov tudi sam pridobi podatke s strani tretjih oseb. V teh primerih Housing pridobiva iste vrste podatkov, kot mu jih je ali bi mu jih moral ob sklepanju pogodbenega razmerja že posredovati uporabnik (npr. nov/pravilen naslov ob sklepanju naročniškega razmerja ipd.).

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so Housing, dobavitelji Housinga, pogodbeni partnerji Housinga in državni organi. Preden Housing dobaviteljem ali poslovnim partnerjem omogoči dostop do osebnih podatkov, Housing preveri, ali le-ti izpolnjujejo zahteve družbe glede obdelave in varovanja osebnih podatkov. Če ni izrecno drugače navedeno v pogodbi za posamezno pogodbeno razmerje za obdelavo osebnih podatkov s strani dobaviteljev in poslovnih partnerjev, uporabnikom odgovarja Housing. Dobavitelji in poslovni partnerji Housinga imajo lahko dostop do osebnih podatkov za namen in v obsegu, v katerem jih potrebujejo za dobavo blaga oziroma izvajanje storitve. Housing sme podatke naročnikov/uporabnikov posredovati pogodbenim partnerjem, katerim je Housing odstopil svojo terjatev, ki jo ima do naročnika/uporabnika. Uradni organi lahko pridobijo osebne podatke od Housinga v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu Upravljavca v mejah njegovega pooblastila (kot je opredeljen v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti oziroma posamezni pogodbi.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje Upravljavec so predvsem:

računovodski servis,

različni ponudniki obdelave podatkov in analitike

skupni upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec ne bo posredoval vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru Upravljavčevih navodil in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

Poleg pogodbenih obdelovalcev, so uporabniki osebnih podatkov tudi državni organi in institucije (npr. ZRSZ, ZPIZ, FURS...) .

Upravljavec osebne podatke posameznikov, ki so opravili testiranje preko spletnega portala Upravljavca, iznaša v Avstralijo, kar pomeni iznos v tretje države, ki lahko ne zagotavljajo ustrezne zaščite v smislu GDPR. Ne glede na iznos v t.im. tretjo državo, Upravljavec posameznikom zagotavlja, da gre za zaupanja vrednega in preizkušenega obdelovalca osebnih podatkov, s katerim je Upravljavec sklenil pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, s katero je sprejel vse zaščitne ukrepe za zavarovanje vaših osebnih podatkov, kot jih predpisuje veljavna zakonodaja.

Soupravljalci osebnih podatkov

Določene storitve Housing prodaja ali zagotavlja v sodelovanju s partnerji, ki prav tako vstopajo v pogodbeno razmerje s stranko in so v teh primerih prav tako upravljavci podatkov ter imajo svoje lastne pogoje obdelave osebnih podatkov, vključno s pogoji iznosa v tretje države. V teh primerih, poslovni partner za svojo obdelavo sam neposredno odgovarja uporabnikom (in za to obdelavo s strani pogodbenega partnerja ne odgovarja Housing).

Iznos v tretje države

Housing praviloma ne iznaša osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so dobavitelji oziroma pogodbeni partnerji Housinga iz tretjih držav in pri zagotavljanju njihovih storitev Housinga ali uporabnikom lahko pride do obdelave osebnih podatkov, Housing to omogoči ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo). Pri določenih storitvah se osebni podatki uporabnikov zaradi same narave in uporabe storitve lahko posredujejo v tretje države (uporaba strani v tretjih državah, uporaba spletnih storitev iz tretjih držav ipd.).

Roki hrambe

Housing osebne podatke hrani in obdeluje za čas veljave pogodbenih razmerij, do ureditve in izpolnitve pogodbenih obveznosti, poravnave ali zastaranja vseh terjatev ali za čas, za katerega je uporabnik podal soglasje (velja v primeru, če je rok hrambe daljši od prej navedenih). Za vsa poslovna razmerja velja, da mora Housing v skladu z davčnimi in finančnimi predpisi, ter zakonodajo in standardi, ki urejajo računovodenje, vodenje poslovnih knjig in hrambo dokumentacije, hraniti račune in podporno dokumentacijo ter podatke še deset let od zaključka leta, na katerega se poslovni dogodek nanaša oziroma za čas določen s pravili o hrambi dokumentacije (kar je dlje). Tako Housing račune in z njimi povezane obračunske podatke ter podatke in dokumente o uporabnikih hrani še največ deset let od preteka leta, na katerega se nanaša račun oziroma od prekinitve pogodbenega razmerja za čas določen s pravili o hrambi dokumentacije (kar je dlje). Housing bo navedene podatke uporabljal za izpolnjevanje zakonskih obveznosti ter za namene morebitnega uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov, ki lahko izhajajo neposredno iz razmerja med posameznikom in Housingom, pa tudi iz razmerij med Housingom in tretjimi osebami. V primeru, da Housing osebne podatke anonimizira tako, da jih ni več možno povezati z določeno osebo, jih lahko hrani in obdeluje brez omejitve roka hrambe. V primeru prejema zahteve za izbris ali omejitev obdelave bo Housing zahtevo izvršil tako, da bo obdelavo podatkov omejil samo na namene, določene z zakonom oziroma za morebitno uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Plačilne storitve

Skladno z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma je Housing dolžan hraniti podatke o poslovnem razmerju in posameznih transakcijah še 10 let od zaključka poslovnega razmerja oz. posamezne transakcije.

Obdelava podatkov poslovnih subjektov

Podatke poslovnih oseb (poslovnih naročnikov/uporabnikov, poslovnih partnerjev in potencialnih poslovnih partnerjev), to je podatke oseb, ki niso potrošniki, lahko Housing obdeluje v največjem možnem obsegu in za vse namene (vključno z neposrednim trženjem), ki jih dovoljuje zakonodaja. V primeru, da se poslovna oseba ne opredeli za namene trženja storitev Housing ali proti njim, lahko Housing njegove javno objavljene podatke in morebitne kontaktne naslove elektronske pošte ter kontaktne telefonske številke, ki jih pridobi od poslovne osebe, ter podatke o uporabi storitev, uporabi za pošiljanje osebno prilagojenih obvestil, vključno z neposrednim trženjem, preko sporočil SMS in MMS, pošte in elektronske pošte ter neposrednih klicev. Poslovna oseb lahko kadarkoli pisno zahteva, da Housing trajno ali začasno preneha uporabljati podatke za namen neposrednega trženja. Housing je dolžan v petnajstih (15) dneh ustrezno preprečiti uporabo podatkov za namen neposrednega trženja. Podatki poslovnih osebe lahko vsebujejo tudi osebne podatke, ki jih poslovne osebe posredujejo ali objavijo (npr. kot kontaktne podatke). V tem primeru Housing pri nagovarjanju poslovnih oseb lahko obdeluje tudi osebne podatke.

Podatke lahko Housing pridobi od poslovnih oseb, posameznikov, iz javnih objav poslovnih osebe ali iz objav v javnih zbirkah podatkov. Praviloma Housing zbira le elektronske naslove, ki se ne nanašajo na določenega ali določljivega posameznika (npr. info@podjetje.si)

Zakoniti interes

Housing ima interes za obveščanje poslovnih oseb, vključno z neposrednim trženjem potencialno zanimivih storitev Housinga, o storitvah in dogodkih Housinga. Prav tako pa imajo same poslovne osebe interes po prejemanju obvestil o storitvah, ki lahko izboljšajo njihovo poslovanje. V primerih, kjer poslovne osebe posredujejo osebne podatke kot kontaktne podatke Housing ali jih javno objavijo in ne izrazijo nasprotovanja uporabi teh podatkov za kontaktiranje ali obveščanje, jih lahko Housing uporabi za obveščanje, vključno z neposrednim trženjem.

Obdobje hrambe

Podatke poslovnih oseb Housing hrani v skladu s pravili hrambe podatkov določenimi v tej Politiki zasebnosti ter morebitni pogodbi, splošnih pogojih in PP. Kontaktne podatke potencialnih strank hrani do preklica oziroma za čas izvajanja posamezne kontaktne kampanje.

Pravice posameznikov

Uporabniki lahko zahtevajo:

izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih Housing o uporabniku obdeluje,

popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdeluje Housing niso pravilni,

izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da Housing preneha oziroma omeji obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov,

Poleg tega lahko uporabniki:

ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja,

uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali Housinga.

Uporabniki pravice uveljavljajo tako, da na Housing posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer na e-naslov: dpo@mojeznanje.si ali poštni naslov: Housing Co. d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana.

Uporabnik se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo. Popravke podatkov lahko uporabniki Housinga sporočijo pisno. Določene pravice uporabnikov so lahko v posameznih primerih omejene na podlagi predpisov (npr. prepoved obveščanja o morebitni preiskavi ipd.). Housing bo posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovil v roku enega meseca.

Pravica do pritožbe

V primeru, da uporabnik meni, da Housing pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri Housingu. Uporabnik pritožbo pošlje na naslov: Housing Co. d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, ali na e-naslov dpo@mojeznanje.si.

Uporabniki lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec(naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

Avtomatizirano odločanje in profiliranje

Za neprekinjeno zagotavljanje elektronskih komunikacijskih in drugih storitev ter za njihovo varno zagotavljanje, kar vključuje tudi varnostne ukrepe za varovanje osebnih podatkov posameznikov, Housing pri obdelavi osebnih podatkov v skladu s to politiko vrši tudi obdelavo podatkov z avtomatiziranim odločanjem oziroma profiliranjem.

Končne določbe

Poleg te politike zasebnosti obdelavo podatkov v okviru posameznega pogodbenega razmerja urejajo tudi pogodba in pogoji, ki dodatno urejajo posamezno pogodbeno razmerje.

V primeru, da so posamezna pogodba ali pogoji, ki urejajo poslovno razmerje, v nasprotju s to politiko, se podatki uporabljajo v obsegu, v katerem je to dopustno v skladu s Splošno uredbo ali veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Ta politika se objavi in je dostopna na spletnih straneh družbe in vseh podstrani, ki jih družba upravlja.

Housing Co. d.o.o.

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Housing Co. d.o.o.